สร้างสคริปต์ DDNS สำหรับโมเด็ม adsl ให้ everydns

สำหรับ everydns.net
แก้ไขไฟล์ ip-up.local ดังนี้
# vi /etc/ppp/ip-up.local

...
if [ $PPP_IFACE == "ppp0" ]; then
  # REFRESH DNS
  # REFRESH IPTABLES
  # REFRESH SQUID
  # RECONNECT DDNS
  /usr/sbin/d.updateeverydns
fi
...

สร้างสคริปต์อัปเดตชื่อ /usr/sbin/d.updateeverydns ดังนี้
# vi /usr/sbin/d.updatezeverydns

#!/bin/bash
# SCRIPT FOR PPP TO UPDATE DNS RECORD AT everydns.net

# PREREQUIST:
# 0.REGISTER USERNAME & PASSWORD AT www.everydns.net
#  - ADD DYNAMIC DNS example.com
#  - ADD DYNAMIC DNS www.example.com
# 1.DOWNLOAD FILE http://www.everydns.net/eDNS.pl 
#  PUT IN /usr/local/bin
# 2.INSTALL ncftp
#  # aptitude install ncftp
# 3.INSTALL PERL MIME::Base64
#  # perl -MCPAN -e 'install MIME::Base64'

# UPDATE FUNCTION
#usage: updateeverydns $USER $PASSWORD $IP_ADDR $DOMAIN $HOST 
#   : updateeverydns MYUSERNAME MYPASSWORD $PPP_IP example.com www.example.com

updatezone() {
  USER=$1
  PASSWORD=$2
  IP_ADDR=$3
  DOMAIN=$4
  HOST=$5
  eDNS.pl -u $USER -p $PASSWORD -ip $IP_ADDR -d $DOMAIN
  eDNS.pl -u $USER -p $PASSWORD -ip $IP_ADDR -d $HOST
}

# BEGIN MAIN PROGRAM
I_FACE=ppp0
USER="MYUSERNAME"
PASSWD="MYPASSWORD"
DOMAIN1="example.com"
HOST1="www.example.com"

IP_ADDR=`ifconfig $I_FACE | fgrep -i inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`

# FOR example.com
echo "Updating $DOMAIN1 ..."
updatezone $USER $PASSWD $IP_ADDR $DOMAIN1 $HOST1
echo "Finished."

# chmod 0700 /usr/sbin/d.updateeverydns

ตามคำแนะนำของ everydns คือจะต้องใช้สคริปต์ของเขา ซึ่งสคริปต์นั้นเขียนด้วย perl มีการเรียกใช้ ncftp จึงต้อง...
ดาวน์โหลดสคริปต์มาก่อน และนำไปเก็บไว้ที่ /usr/local/bin
# wget http://www.everydns.net/eDNS.pl
# chmod 755 eDNS.pl
# mv eDNS.pl /usr/local/bin

ในสคริปต์จะต้องเรียกใช้ ncftp จึงต้องติดตั้ง ncftp ก่อน
# aptitude install ncftp

ติดตั้ง perl MIME::base64 ตามคำแนะนำ
# perl -MCPAN -e 'install MIME::Base64'

ครั้งแรกเราเรียกใช้ครั้งเดียว ที่เหลือระบบจะทำอัตโนมัติทุกครั้งที่สายหลุด หรือเปิดเครื่อง
# /usr/sbin/d.updateeverydns

เสร็จแล้วครับ