01. เริ่มต้น (Getting Started)

ควรเขียนไว้ภายใต้ site/all/module/onthisdate เพื่อไม่ให้ปนกับของ Drupal เอง และปลอดภัยจากการอัปเกรด
$ cd /var/www/drupal
$ mkdir -p site/all/module/onthisdate

โครงสร้างชื่อฟังก์ชั่นในมอดูลจะเป็น

function {modulename}_{hook}

เช่น onthisdate_help เพื่อข่วยเหลือ หรือ onthisdate_menu เพื่อแสดงเมนู เป็นต้น

Topic: