debian: ติดตั้ง OS X Guest ใน VirtualBox

มีงานที่ต้องการทดสอบการแสดงผล ของ Safari/iBooks ใน iPhone/iPad (iOS) และ Mac (OS X) จึงต้องลง OS X เพื่อทดสอบ แอปที่จะใช้ คือ iBooks, iBooks Author และ Xcode ต้องการทรัพยากรเป็น Mavericks (10.9) แต่ Mavericks ไม่มีแผ่นขาย มีขายแต่ Snow Leopard (10.6.3) จึงต้องมีขั้นตอนเยอะหน่อย

ระบบที่ใช้ทดสอบ

host: Debian 3.12-1-amd64
cpu: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
ram: 8G
VirtualBox: Official 4.3

ขั้นตอน

 • 1.ติดตั้ง Snow Leopard (10.6) เพื่อจะสามารถดาวน์โหลด Mavericks (10.9) ได้ และนำมาสร้างเป็นไฟล์ iso เพื่อติดตั้งต่อไป
 • 2.ติดตั้ง Mavericks

ต้องเตรียม

 • ซื้อแผ่น Snow Leopard (10.6) ราคา 620 บาท บวกค่าส่งอีก 300 บาท (ต้องสมัคร/ใช้บัญชี Apple ID)
 • iBoot Ivy Bridge 1.1.0 สำหรับบูตเข้า Snow Leopard (ต้องลงทะเบียน) แตกไฟล์แล้วเก็บไฟล์ iBoot-Ivy-Bridge.iso ไว้ (ถ้าบูตไม่ผ่าน ลองดาวน์โหลด iBoot ตัวอื่นดู)
 • เนื้อที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 30-60 GB

1.ติดตั้ง Snow Leopard

เอา VirtualBox สร้าง Virtual Machine ใหม่ดังนี้

Name: osx
Type: Max OS X
Version: Mac OS X (64 bit)
Memory size: 2048
Hard drive: virtual hard drive 30.00GB VDI (VirtualBox Disk Image) (ค่าปริยาย 20G ไม่พอ)
Storage on physical hard drive: Dynamically allocated

ตั้งค่าอื่น

System: Motherboard: ยกเลิก Enable EFI (special OSes only)

Display: Video: Enable 3D Acceleration

Storage: Controller: SATA -> Empty เปลี่ยน Attributes: Choose a virtual CD/DVD disk file:
  เปลี่ยนเป็น iBoot-Ivy-Bridge.iso ที่เตรียมไว้

ส่วนที่เหลือ ใช้ค่าปริยายทั้งหมด

เสร็จแล้วก็บูตเข้า iBoot ต่อด้วย Snow Leopard เพื่อติดตั้ง

ตอนบูตเข้า iBoot ให้ใส่แผ่น Snow Leopard ในซีดีรอม แล้วเปลี่ยน Devices เป็น Host Drive ATAPI แล้วกด F5 เพื่อรีเฟรช แล้วจึงบูตติดตึ้ง Snow Leopard

Devices -> CD/DVD devices -> Host Drive ATAPI (sr0)
กด F5
บูตด้วย Mac OS X Install DVD

ติดตั้งตามปกติ ระหว่างติดตั้งต้องมีการสร้างพาร์ติชั่นด้วย

Utilities -> Disk Utility
เลือก 32.21 GB VBOX HARDISK -> Partition -> + ->
  Name: osx
  Apply

ติดตั้งต่อจนเสร็จ

บูตเข้าระบบโดยต้องกลับไปใช้ iBoot-Ivy-Bridge อีกครั้ง แล้วเลือกเข้า osx ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว
ถ้าบูตไม่ขึ้น ให้ลองปิดและบูตใหม่

หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้อัปเดตระบบ เพื่อให้มี App Store

Apple -> Software Update

อัปเดตเสร็จ รีบูตใหม่ ระบบจะกลายเป็น 10.6.8 และมี App Store เรียบร้อย

ดาวน์โหลด Mavericks ผ่าน AppStore ขนาดประมาณ 5.3GB (5GiB)
เมื่อเสร็จ ไฟล์ที่ได้จะอยู่ที่ /Applications/Install OS X Mavericks.app

แปลงเป็น iso เพื่อจะนำไปติดตั้งในขั้นตอนต่อไป
เข้า Terminal

Applications -> Utilities -> Terminal

แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

# Mount the installer image
hdiutil attach /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app

# Convert the boot image to a sparse bundle
hdiutil convert /Volumes/install_app/BaseSystem.dmg -format UDSP -o /tmp/Mavericks

# Increase the sparse bundle capacity to accommodate the packages
hdiutil resize -size 8g /tmp/Mavericks.sparseimage

# Mount the sparse bundle for package addition
hdiutil attach /tmp/Mavericks.sparseimage -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_build

# Remove Package link and replace with actual files
rm /Volumes/install_build/System/Installation/Packages
cp -rp /Volumes/install_app/Packages /Volumes/install_build/System/Installation/

# Unmount the installer image
hdiutil detach /Volumes/install_app

# Unmount the sparse bundle
hdiutil detach /Volumes/install_build

# Resize the partition in the sparse bundle to remove any free space
hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/Mavericks.sparseimage | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/Mavericks.sparseimage

# Convert the sparse bundle to ISO/CD master
hdiutil convert /tmp/Mavericks.sparseimage -format UDTO -o /tmp/Mavericks

# Remove the sparse bundle
rm /tmp/Mavericks.sparseimage

# Rename the ISO and move it to the desktop
mv /tmp/Mavericks.cdr ~/Desktop/Mavericks.iso

คัดลอก Mavericks.iso บน Desktop มาสู่เครื่องจริง (อาจผ่าน usb หรือเน็ตเวิร์ค - ผมใช้ผ่านเน็ตเวิร์ค) เพื่อจะนำไปติดตั้งในขั้นตอนต่อไป

ปิดเครื่อง

จบขั้นแรก

หากต้องการทดสอบ Snow Leopard ต่อไปก็สามารถเก็บ Virtual Machine "osx" นี้ไว้ได้ แต่หากไม่ต้องการใช้แล้วก็ลบทิ้งได้เลย

ที่มา

2.ติดตั้ง Mavericks

เอา VirtualBox สร้าง Virtual Machine ใหม่ดังนี้

Name: osx64
Type: Max OS X
Version: Mac OS X (64 bit)
Memory size: 2048
Hard drive: virtual hard drive 30.00GB VDI (VirtualBox Disk Image) (ถ้าต้องใช้งานจริงจัง ควรเป็น 40G ขึ้นไป)
Storage on physical hard drive: Dynamically allocated

คราวนี้ไม่ต้องใช้ iBoot แล้ว โดยจะใช้ Mavericks.iso ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้ามาทำเป็น virtual CD/DVD disk file
สำหรับบูตเพื่อติดตั้ง และไม่ต้องยกเลิก EFI แล้ว

ตั้งค่าอื่น

System: Processor: 2 CPU

Display: Video:
  Video Memory: 32 MB (ใช้ค่าอื่นแล้วเปิด System Information ไม่ได้)
  Enable 3D Acceleration

Storage: Controller: SATA -> Empty เปลี่ยน Attributes: Choose a virtual CD/DVD disk file:
  เปลี่ยนเป็น Mavericks.iso ที่เตรียมไว้

ก่อนจะบูต ให้บอก VirtualBox ว่าจะติดตั้งเป็น 64 บิต และเลือกหน้าจอเป็นขนาด 1440x900
เข้า Terminal ของลินุกซ์ แล้วพิมพ์ดังนี้

VM=osx64
N=4  #N can be one of 0,1,2,3,4,5 referring to the 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1200 screen resolution respectively (5 may not worked).

VBoxManage modifyvm "$VM" --firmware efi64
VBoxManage setextradata "$VM" VBoxInternal2/EfiGopMode $N
VBoxManage setextradata "$VM" VBoxInternal2/SmcDeviceKey "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"

แล้วก็เริ่มสตาร์ท osx64 เพื่อติดต้้งได้เลย บูตครั้งแรกอาจนานหน่อยและมีรายงานความผิดพลาดเยอะ แต่ไม่ต้องสนใจ

วิธีติดตั้งเหมือนเดิม คือต้องพาร์ติชั่นก่อน แล้วติดตั้งต่อจนจบ

ตอนบูตครั้งแรก อย่าลืมเปลี่ยน virtual CD/DVD จาก Mavericks กลับเป็น Host Drive ATAPI (sr0)

จบแล้ว

ที่มา

รายงานผล

 • Snow Leopard: เปิด About this Mac ไม่ได้
 • Mavericks: การรันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ แต่ก็พอใช้งาน test/debug Safari/iBooks ตามจุดประสงค์หลักได้
 • ใช้ปุ่ม Alt ขวามือ แทนปุ่ม Command ใน Mac
 • Mouse wheel หมุนกลับทางกับของลินุกซ์/วินโดวส์

debian: macOS guest on VirtualBox - create installation media short note.

SYSTEM
OS: Debian Linux 4.18.0-3-amd64
CPU: AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
VirtualBox: virtualbox-5.2 : 5.2.20-125813~Ubuntu~bionic

STEP
1. CREATE VM
2. MODIFY VM
3. BOOT INSTALLER
4. BOOT NEW OS
5. CREATE NEXT VERSION CDR INSTALLER
6. FIX VirtualBox NOT SUPPORT apfs IN High Sierra/Mojave

1. CREATE VM
General
Machine -> New
Name="NAME OF VM"
Type=Mac OS X
Version=Mac OS X (64-bit)

Storage
HDD=NEW VDI DISK IMAGE (20-60G)
CD=CDR INSTALLER

2. MODIFY VM
RUN COMMANDS:

VM_RES="1280x960"	#EXAMPLE
NAME="NAME OF VM"	#EXAMPLE

VBoxManage modifyvm "$NAME" --usbxhci on --firmware efi --chipset ich9 --mouse usbtablet --keyboard usb --vram 128 --cpus 2 --memory 4096 --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --boot4 none --cpu-profile "Intel Core i7-6700K" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "$NAME" "CustomVideoMode1" "${VM_RES}x32"
VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution "$VM_RES"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1

#FOR Snow Leopard: NUMBER OF CPU=1
VBoxManage modifyvm "$NAME" --usbxhci on --firmware efi --chipset ich9 --mouse usbtablet --keyboard usb --vram 128 --cpus 1 --memory 4096 --boot1 dvd --boot2 disk --boot3 none --boot4 none --cpu-profile "Intel Core i7-6700K" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff

#FOR Sierra: SOLVE PARAVIRTUALIZATION BUG
#https://gist.github.com/arobb/447a962af4f07ef81e79987d686275e5
#https://www.insanelymac.com/forum/topic/292170-how-to-spoof-real-mac-in-vmware/
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Mac-F22589C8"
VBoxManage setextradata "$NAME" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemSerial" "CK1156I6DB6"
VBoxManage modifyvm "$NAME" --paravirtprovider none
#REVERT BACK WHEN FINISH INSTALLATION
VBoxManage modifyvm "$NAME" --paravirtprovider default

##SOME USEFUL SETTINGS, DO NOT RUN
##BOOT SINGLE USER
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-s"
##REVERT
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs ""
##TURN OFF
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs " "
##VERBOSE
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-v"
##NO AMD, NO NVIDIA
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-s agc=0 -amd_no_dgpu_accel nv_disable=1"
##DEBUG
#VBoxManage setextradata "$NAME" VBoxInternal2/EfiBootArgs "-v debug=0x144"

#IF MOUSE OR KEYBOARD DO NOT WORK, TRY TO ADD NEW USB FILTERS

3. BOOT INSTALLER
#STEP
#- ERASE DISK
#- INSTALL
#FOR Mavericks NETWORK MAY NOT WORK, JUST INSTALL LOCALLY, WILL WORK AFTER REBOOT.

4. BOOT NEW OS

5. CREATE NEXT VERSION CDR INSTALLER
#GET PACKAGES FROM SAFARI, DO NOT INSTALL:

#LION
https://itunes.apple.com/app/id444303913?mt=12

#MOUNTAIN LION
https://itunes.apple.com/app/id537386512?mt=12

#MAVERICKS
https://itunes.apple.com/app/id675248567?mt=12

#YOSEMITE
https://itunes.apple.com/app/id444303913?mt=12

#EL CAPITAN
https://itunes.apple.com/app/id1147835434?mt=12

#SIERRA
https://itunes.apple.com/app/id1127487414?mt=12

#HIGH SIERRA
https://itunes.apple.com/app/id1246284741?mt=12

#MOJAVE
https://itunes.apple.com/app/id1398502828?mt=12
#IF FAIL, DOWNLOAD FROM HERE
#http://osxdaily.com/2018/09/29/download-full-macos-mojave-installer/
#http://dosdude1.com/mojave/
#AFTER FINISH INSTALLATION, RE-DOWNLOAD FROM APPLE AGAIN, THEN RE-CREATE INSTALLER FROM MOJAVE

#SOME LINK ARE DEAD, PLEASE DOWNLOAD FROM "iTunes -> Purchased"

#START BUILD
FILE="ElCapitan"	#EXAMPLE
APPDIR="/Applications/Install OS X El Capitan.app"	#EXAMPLE

SIZE=8000

#CREATE IMAGE AND MOUNT
hdiutil create -o /tmp/$FILE -size ${SIZE}m -layout SPUD -fs HFS+J # -> /tmp/$FILE.dmg
hdiutil attach /tmp/$FILE.dmg -noverify -nobrowse 	# -> /Volumes/untitled

#***** asr METHOD ***** (<=Yosemite, El Capitan(CDR), Sierra)
#MOUNT InstallESD
hdiutil attach "$APPDIR/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg" # -> /Volumes/OS X Install ESD
ESD="/Volumes/OS X Install ESD"

#FOR <= Yosemite, Sierra:
#RESTORE BaseSystem TO IMAGE
asr restore -source "$ESD/BaseSystem.dmg" -target /Volumes/untitled -noprompt -noverify -erase  #/Volumes/untitled -> /Volumes/OS X Base System

#COPY PACKAGES
rm "/Volumes/OS X Base System/System/Installation/Packages"
cp -av "$ESD/Packages" "/Volumes/OS X Base System/System/Installation/"


#FOR >= Yosemite:
cp -av "$ESD/BaseSystem.dmg" "/Volumes/OS X Base System/"
cp -av "$ESD/BaseSystem.chunklist" "/Volumes/OS X Base System/"

#FOR >= El Capitan(CDR):
cp -av "$ESD/AppleDiagnostics.dmg" "/Volumes/OS X Base System/"
cp -av "$ESD/AppleDiagnostics.chunklist" "/Volumes/OS X Base System/"

#UNMOUNT ALL
hdiutil detach "/Volumes/OS X Base System"
hdiutil detach "$ESD"

#***** createinstallmedia METHOD ***** (El Capitan(VDI), High Sierra, Mojave)
#CREATE INSTALLER TO IMAGE
#FOR El Capitan(VDI) (USE VDI INSTEAD OF CDR - NEED WRITABLE MEDIA WHEN INSTALL), >= High Sierra:
sudo "$APPDIR/Contents/Resources/createinstallmedia" --volume /Volumes/untitled/ --applicationpath "$APPDIR" --nointeraction  #/Volumes/untitles -> /Volumes/Install OS X XXX

#UNMOUNT BASE
hdiutil detach "/Volumes/Install XXX"

#***** END 2 METHOD *****

#RESIZE IMAGE FOR BEST FIT
hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/$FILE.dmg | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/$FILE.dmg

#CONVERT IMAGE TO CDR
hdiutil convert /tmp/$FILE.dmg -format UDTO -o /tmp/$FILE # -> /tmp/$FILE.cdr

#COPY TO HOST
scp /tmp/$FILE.cdr USER1@HOST1:/WHERE/TO/STORE/IMAGE

6. FIX VirtualBox NOT SUPPORT apfs IN High Sierra/Mojave

#FOR Mojave FIRST BOOT 
fs1:
cd macOS\ Install\ Data
cd Locked\ Files
cd Boot\ Files
boot.efi

#PREPARE apfs DRIVER FOR NEXT BOOT
#https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg
#AT Debian HOST
mkdir /tmp/tmp
cd /tmp/tmp
wget https://github.com/acidanthera/AppleSupportPkg/releases/download/2.0.5/AppleSupport-v2.0.5-RELEASE.zip
unzip AppleSupport-v2.0.5-RELEASE.zip
cd Drivers/
genisoimage -o ../driver.iso .

#ATTACH /tmp/tmp/driver.iso TO Mojave GUEST OPTICAL DRIVE STORAGE
#BOOT Mojave GUEST
fs1:
load APFSDRIV.EFI
load USBKBDXE.EFI
load APPLEUIS.EFI
map -r
fs1:
cd System\Library\CoreServices
boot.efi
#IF FAILED, TRY TO LOAD JUST APFSDRIV.EFI

#AFTER FINISH INSTALLATION, CREATE startup.nsh FOR NEXT BOOT
#https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=22&t=88258&sid=20c97a3fb77e1578f58f3b1fd74460eb&start=15
#https://github.com/img2tab/okiomov/blob/master/macos_okiomov.sh
#AT Mojave GUEST
diskutil list
sudo mkdir /Volumes/efi
sudo mount -t msdos /dev/disk1s1 /Volumes/efi
mkdir -p /Volumes/efi/EFI/DRIVERS
cp -av /Volumes/CDROM/* /Volumes/efi/EFI/DRIVERS/
ls /Volumes/efi/EFI/DRIVERS/ >> /Volumes/efi/startup.nsh
vi /Volumes/efi/startup.nsh
load fs0:\EFI\DRIVERS\APFSDRIV.EFI
load fs0:\EFI\DRIVERS\USBKBDXE.EFI
load fs0:\EFI\DRIVERS\APPLEUIS.EFI
map -r
for %a run (1 5)
 fs%a:
 cd "macOS Install Data\Locked Files\Boot Files"
 boot.efi
 cd "System\Library\CoreServices"
 boot.efi
endfor
#SHUTDOWN GUEST AND DETACH driver.iso
#IF FAILED, TRY TO LOAD JUST APFSDRIV.EFI

##### SOME USEFUL LINK/COMMANDS #####

#IF BOOT FAILED, TRY TO BOOT...
#FROM: fs1:>macOS Install Data\Locked Files\Boot Files\boot.efi
#OR: fs1:>System\Library\CoreServices\boot.efi

#CREATE BOOTABLE INSTALLER
#https://support.apple.com/th-th/HT201372

#SOLVE "Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application."
#https://www.reddit.com/r/MacOS/comments/7470rb/install_macos_high_sierraapp_does_not_appear_to/

sudo cp -av /macOS Install Data /Applications/Install macOS High Sierra.app/Contents/SharedSupport

#CREATE High Sierra ISO INSTALLER
#https://www.howtogeek.com/289594/how-to-install-macos-sierra-in-virtualbox-on-windows-10/

#REF
#https://github.com/rtrouton/create_macos_vm_install_dmg

#Mojave
#https://astr0baby.wordpress.com/2018/09/25/running-macos-mojave-10-14-on-virtualbox-5-2-18-on-linux-x86_64/
MOJAVE