audacity: บันทึกการลดเสียงรบกวน

กรณีเสียงรบกวนอยู่เป็นพื้นหลัง
  • ให้เลือกช่วงที่เป็นเสียงรบกวนพื้นหลัง -> Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK
  • กรณีเสียงรบกวนไม่ใช่เสียงที่คงที่ แต่ขี่อยู่บนเสียงพูด
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Plug ins -> Vocal Remover (for center-panned vocals)...
  • Effect -> Noise Removal -> Get Noise Profile
  • ปิดแทรกนี้ทิ้ง แล้วเปิดใหม่
  • เลือกทั้งหมด -> Effect -> Noise Removal -> OK