สร้างสคริปต์ DDNS สำหรับเราเตอร์ ให้ zoneedit

กรณีเราเตอร์จะต่างจากกรณีโมเด็ม คือเราไม่สามารถทราบได้ว่าสายจะหลุดเมื่อใด ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการเช็คไอพีเป็นระยะ โดยอาศัยการทำงานของ crontab
การทำงานในขั้นตอนนี้ของแพกเกจสำเร็จรูปทั่วไป จะใช้การตรวจสอบไอพีไปที่ zoneedit เป็นระยะ เช่นทุก ๆ 5 นาที เป็นต้น แต่เนื่องจากเราเขียนสคริปต์เอาเอง เราจึงสามารถประหยัดแบนด์วิธ (แม้เพียงน้อยนิด) ได้ โดยแทนที่จะไปตรวจไอพีเอาจาก zoneedit เราก็ตรวจเอาจากเราเตอร์ของเราแทน

 Internet -> Router -> Server:eth1
      192.168.5.1  192.168.5.3
                |
                v
              Server:eth0 -> Internal Network
              192.168.1.1   192.168.1.0/16

สมมุติว่า

 • ไอพีเราเตอร์ เป็น 192.168.5.1
 • ชื่อผู้ใช้เราเตอร์ชื่อ ADMIN รหัสผ่านเป็น ADMIN-PASSWORD
 • ไอพีของการ์ดแลน eth1 บนเซิร์ฟเวอร์ เป็น 192.168.5.3
 • ไอพีของการ์ดแลน eth0 บนเซิร์ฟเวอร์ เป็น 192.168.1.1

เราสามารถดูไอพีของเราเตอร์ที่เป็นสายนอกได้จากคำสั่ง wget
ตัวอย่างของผมใช้คำสั่ง
# wget -o /dev/null -O - --http-user="ADMIN" --http-passwd="ADMIN-PASSWORD" "http://192.168.5.1/wancfg.cmd?action=view"
จะได้ผลลัพธ์ออกมาเต็มไปหมด แต่ในนั้นจะมีหมายเลขไอพีเราอยู่ด้วย

ต่อไปเราจะกรองข้อมูลที่เราไม่ต้องการทิ้ง ให้เหลือแต่เลขไอพี
ตอนนี้เราใฃ้เทคนิกคือ แม้ว่าไอพีเราจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ต่อสายใหม่ แต่ตัวที่ไม่เปลี่ยนคือตัวเลขสองหลักหน้า ดังนั้นเราจะเอาตัวเลขสองหลักหน้ามาเป็นตัวกรอง
เช่นของผมเป็น 58.9.XXX.XXX เราจะเพิ่มการกรองด้วยคำสั่ง grep 58.9
# wget -o /dev/null -O - --http-user="ADMIN" --http-passwd="ADMIN-PASSWORD" "http://192.168.5.1/wancfg.cmd?action=view" | grep 58.9
ได้ผลลัพธ์เป็น

   <td>58.9.XXX.XXX</td>

เพิ่มการกรองอีกชั้นนึงให้ตัดแท็ก html:td ทิ้ง คำสั่งกลายเป็น
# wget -o /dev/null -O - --http-user="ADMIN" --http-passwd="ADMIN-PASSWORD" "http://192.168.5.1/wancfg.cmd?action=view" | grep 58.9 | cut -d ">" -f 2 | cut -d "<" -f 1
ได้แล้ว

58.9.XXX.XXX

ถึงตอนนี้เพื่อให้ใช้งานสะดวก และเป็นการปกปิดชื่อและรหัสผ่าน เราจะทำเป็นสคริปต์ เก็บไว้ที่ /usr/sbin ผมตั้งชื่อว่า d.router-getip
# vi /usr/sbin/d.router-getip

#!#!/bin/bash
CMD="http://192.168.5.1/wancfg.cmd?action=view"
USER="ADMIN"
PASSWORD="ADMIN-PASSWORD"
FIRSTTWODIGIT="58.9"
IP_ADDR=`wget -o /dev/null -O - --http-user=$USER --http-passwd=$PASSWORD $CMD | grep $FIRSTTWODIGIT | cut -d ">" -f 2 | cut -d "<" -f 1` >> /dev/null
echo $IP_ADDR

# chmod 0700 /usr/sbin/d.router-getip
เวลาเรียกใช้ก็สั่ง d.router-getip ก็จะได้ไอพีของ WAN ออกมา

ต่อไปเราจะสร้างสคริปต์ให้มีการตรวจสอบว่าไอพีตรงกับค่าปัจจุบันหรือไม่
ถ้าตรงก็ไม่ทำอะไร แต่ถ้าไม่ตรงก็จะให้ไปเรียกสคริปต์ให้ไปอัปเดต DDNS และเก็บค่าไอพีใหม่ ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า d.router-cron-checkip ซึ่งผมเก็บไว้ที่ /usr/local/bin
# vi /usr/local/bin/d.router-cron-checkip

#!/bin/bash
OLD_IP=`cat /root/router-ip`
CUR_IP=`/usr/sbin/d.router-getip`
if [ $OLD_IP != $CUR_IP ]; then
  echo $CUR_IP > /root/router-ip
  /usr/sbin/d.update-zoneedit
fi

# chmod 755 /usr/local/bin/d.router-cron-checkip

งานต่อไปคือการตั้งให้ crontab ตรวจสอบค่าไอพีทุก 5 นาที
# crontab -e

...
#CHECK ROUTER IP ADDRESS EVERY 5 MIN
0/5 0-23  * * *  /usr/local/bin/d.router-cron-checkip
...

เสร็จแล้วครับ

เกร็ด
จากตัวอย่าง ผมละเลยที่จะกล่าวถึงการทำตาราง nat เพราะความรู้ไม่พอที่จะอธิบาย จึงขอลงวิธีการไว้ตอนท้ายเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้เองดังนี้ครับ

 • การฟอร์เวิร์ดไอพี
  # vi /etc/sysctl.conf
  ...
  net.ipv4.ip_forward = 1
  ...

  # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

 • การเพิ่มเกตเวย์ไปที่เราเตอร์
  # route add default gw 192.168.5.1
 • การทำตาราง nat ด้วย iptables
  # WAN_INT=eth1
  # iptables -t nat -D POSTROUTING -o $WAN_INT -j MASQUERADE > /dev/null
  # iptables -t nat -A POSTROUTING -o $WAN_INT -j MASQUERADE
 • อย่าลืมตั้งค่าการทำ NAT ที่เราเตอร์ให้ชี้ DMZ host มาที่ 192.168.5.3 ด้วย
 • คำสั่งในการดูเลขไอพี ตามตัวอย่างเป็น http://192.168.5.1/wancfg.cmd?action=view แต่เวลาใช้งานจริงต้องดูว่าเราเตอร์เราใช้คำสั่งเดียวกันนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ดูจาก Status Bar ด้านล่างของบราวเซอร์ เวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงลิงก์