zoneedit

 

กรณีเราเตอร์จะต่างจากกรณีโมเด็ม คือเราไม่สามารถทราบได้ว่าสายจะหลุดเมื่อใด ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยการเช็คไอพีเป็นระยะ โดยอาศัยการทำงานของ crontab

 

ต้องขอออกตัวก่อนครับ ว่าผมเป็นเพียงผู้ใช้งานเดเบียนคนนึง ไม่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางกับลินุกซ์เลย
ข้อเขียนต่อไปนี้จึงไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบ How To แต่เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ จึงให้คิดว่าเป็นเพียงงานทดลองที่ใช้งานได้เท่านั้น

Subscribe to RSS - zoneedit
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.