Sungha Jung

 

ถึงแม้หนทางจะดูเหมือน ... Endless Road

แต่ก็อาจเป็น ... Mission Impossible

ถ้ามีปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เพียงพอ

แด่ชาวลินุกซ์และชาวธรรมทุกท่านครับ :)