บันทึก postfix

Topic: 
 

การติดตั้ง postfix ฉบับที่ให้ผลดีกว่า คือ
The Perfect Setup - Debian Sarge (3.1) - Page 4

บันทึก error

warning: database /etc/postfix/virtusertable.db is older than source file /etc/postfix/virtusertable
แก้ด้วยการรัน
# postmap /etc/postfix/virtusertable
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.