fonts: บันทึกการทดลองทำ DejaVuSansMonoThai

Topic: 
 

เพิ่งเริ่มทำนะครับ

ขั้นตอน

 • เอาซอร์สของ DejaVu รุ่น 2.28
 • เอาลายเส้นจาก DejaVuSansThai มาปรับ
 • ทำด้วย fontforge รุ่น 0.0.20080429-1 20081224

งาน
งานของฟอนต์ตัวนี้คือ เริ่มศึกษาการทำ ตาราง Lookups - GPOS โดยใช้ภาษาลาวเป็นต้นแบบ คือ

 • การวางสระบนอักษร ป ฟ ฬ จะไม่ได้ใช้ตัวหลบแล้ว
 • ความกว้างสระ ใช้แบบความกว้างคงที่ แต่ใช้ตาราง Lookups - GSUB ดันกลับให้มีความกว้างเป็นศูนย์

download ttf

download src

 • DejaVuSansMonoThai-src-520127.tar.gz
  • รุ่นแรก ยังไม่ได้ทำ Instruction ยังไม่มีตัวหนา
  • ลบสระเยื้องซ้ายออก
 • DejaVuSansMonoThai-src-520207.tar.gz
  • ลบสระหลบออกทั้งหมด กลับมาใช้ตาราง GPOS อย่างเดียว (คงเหลือแค่ "ฐ" กับ "ญ" ไม่มีเชิง ที่ยังอยู่ในช่วง private area #F700)
  • ทำ Instruction แล้ว รวมทั้งอักขระลาวตัวที่ยังไม่ได้ทำในไฟล์ต้นฉบับ (แต่สำหรับอักขระลาว เนื่องจากไม่ต้องการดัดแปลง spline ต้นฉบับที่ยังวางจุดไม่สมบูรณ์ จึงยังมีข้อจำกัดในการทำ Instruction เล็กน้อย) การทำ Instruction ในรุ่นนี้ ใช้วิธีคล้ายของ DejaVu แต่จะเขียนโค๊ดลงจุดให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้พัฒนาได้เร็ว และรูปร่างอักขระเพี้ยนน้อย จึงอาจเห็นการฟุ้งอยู่บ้าง
  • ดัดแปลงตัวอักขระ "บ" "ป" "อ" และ "ฮ" ให้มีเชิงเล็กน้อย เพื่อให้ดูเต็มช่องกับขนาดความกว้างอักขระคงที่
  • ช่วงบ่าย ปรับช่องไฟละเอียดแล้ว (ฝากดาวน์โหลดใหม่ด้วย)

screenshot
OpenOffice.org-2.4 แสดงผลที่ ppem ต่าง ๆ
DejaVuSansMonoThai in OpenOffice.org

รุ่นล่าสุด 520207
DejaVuSansMonoThai latest screenshot

รุ่นแรก
DejaVuSansMonoThai before instruct

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.