debian: ติดตั้งฟอนต์ Tahoma

Topic: 
 

ฟอนต์ Tahoma ถูกใช้เป็นฟอนต์ปริยายในการแสดงผลของเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ลองค้นหาดูพบว่ามันอยู่ในแพคเกจของ cinelerra-data ในคลังของ debian-multimedia

วิธีการคือเพิ่มคลังของ debian-multimedia และติดตั้งแพคเกจ cinelerra-data

$ sudo vi /etc/apt/sources.list
...
deb http://www.debian-multimedia.org sid main non-free
...
$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install cinelerra-data

อาจเปลี่ยนรุ่นจาก sid เป็น lenny หรือรุ่นที่ใช้งานจริงได้

เสร็จแล้วครับ
จะได้ฟอนต์ Tahoma ที่มีภาษาไทยครบถ้วน อีกทั้งฟอนต์ของไมโครซอฟท์อีกหลายตัว ซึ่งฟอนต์ทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้ที่ /usr/lib/cinelerra/fonts/

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.