fonts: บันทึกฟอนต์อุโฆษ (Ukhosa)

Topic: 
 

ต้องการทำฟอนต์ที่ใช้ในงานโฆษณา แต่ไม่แปลงรูปฟอนต์มากนัก ให้มีหัวบาง ๆ อยู่ทุกตัว ตั้งชื่อว่า อุโฆษ (Ukhosa) สร้างโดยเอาโครงฟอนต์โลมาบุตรมาแปลง

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์ (20100707)

ข้อความด้านล่างเป็นการแสดงผลจากหน้าเว็บด้วยฟอนต์นี้ (จากความสามารถของ css3)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

  • รุ่นร่าง ยังไม่มีตัวหนา ยังไม่มี hint (รุ่นนี้อาจไม่ทำ hinting) Ukhosa-src-20100626.tar.gz
  • ยังไม่เสร็จ แต่จะเปลี่ยนลายเส้นภาษาอังกฤษเป็นแบบโลโกอูบุนตู - Ukhosa-src-20100629.tar.gz
  • อาจเว้นยาวหลายวัน โพสต์แปะไว้ก่อน - Ukhosa-src-20100630.tar.gz
  • ร่างตัวหนาเสร็จ - Ukhosa-src-20100707.tar.gz

ภาพตัวอย่าง
จาก Epiphany Browser
ตัวธรรมดา

ตัวหนา

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.