ลดขนาดรูป

Topic: 
 

ลดขนาดรูปพร้อมกับหมุนภาพอัตโนมัติ ทำลึกลงไปทุกไดเรคทอรี่

$ sudo apt-get install imagemagick jhead
$ sudo touch /usr/local/bin/d.canon5.py
$ sudo chmod 0755 /usr/local/bin/d.canon5.py
$ sudo vi /usr/local/bin/d.canon5.py

#!/usr/bin/env python

import sys, os, string

# VAR
subdir="canon3"
file_skel=[".JPG",".jpg",".jpeg"]
dir_skel=["DCIM","CANON","100EOS5D"]

# PROCEDURE
def process_file(filename):
 for fskel in file_skel:
  if fskel in filename:
   if not os.path.exists(subdir):
    os.mkdir(subdir)
   #
   print "convert %s -> %s" % (filename, os.path.join(subdir,filename))
   os.system('convert -resize 40%'+" %s %s" % (filename,os.path.join(subdir,filename)))
   os.system("jhead -autorot %s" % (os.path.join(subdir,filename)))
  #
 #


def process_dir(dirname):
 ## print "dirname=%s" % dirname
 for dskel in dir_skel:
  if dskel in dirname:
   print "enter %s" % dirname
   os.chdir(dirname)
   filelist=os.listdir(".")
   for i in filelist:
    if os.path.isdir(i):
     process_dir(i)
    else:
     process_file(i)
    #
   #
   print "exit %s" % dirname
   os.chdir("..")
  #
 #

# MAIN PROG
def main():
 if len(sys.argv) < 2:
  # PROCESS ALL FILE&DIR
  for filelist in os.listdir("."):
   if os.path.isdir(filelist):
    process_dir(filelist)
   else:
    process_file(filelist)
   #
  #
 else:
  filename = os.path.abspath(sys.argv[1])
  if os.path.isdir(filename):
   process_dir(filename)
  else:
   process_file(filename)
  #
 #
 print "finished"


if __name__=="__main__":
    main()