python

 

จากครั้งก่อน ที่ทำตัวแจงเมธอด ขยายมาเป็นตัวค้นหาและแสดงซอร์สโค๊ด
โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__

Topic: 
 

อ่าน Dive Into Python เห็นตัวอย่างฟังก์ชั่น Info
เลยประยุกต์มาทำบนเว็บครับ

เผื่อจะขยายไปเป็น search help

Topic: 
 

Python มีคำสั่ง exec ที่ใช้ในการแทนค่าตัวแปรแล้วรันคำสั่งแบบพลวัต (dynamicly)
บันทึกพฤติกรรมของ exec ไว้ดังนี้

การใช้งาน
>>> var='123'
>>> a='print %s' % (var)
>>> exec a  # OR exec(a)
123
การกำหนดตัวแปร var ใหม่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแทนค่าจากครั้งก่อน ต้องกำหนดใหม่ทั้งสองครั้ง
>>> var=456
>>> exec a
123
>>> a='print %s' % (var)
>>> exec a
456
Topic: 
 

รวบรวมเกร็ดการทดลอง นำมาเขียนไว้กันลืม

ที่เหลือ พยายามเขียนลงไว้ใน Python Book แทน เพื่อเอาไว้อ้างอิง

 

จากตอนก่อน เราสามารถนำมาสร้างสคริปต์ง่าย ๆ เอาไว้เก็บเนื้อหาของหน้าเว็บได้ดังนี้
$ vi d.getweb.py

#!/usr/bin/env python
# SAVE CONTENT OF WEB PAGE TO FILE
import sys, os, urllib

def usage(progname):
  print "Usage: %s URL FILENAME" % (progname)
  print "Save content of web page to file."


def cannotopenfile(filename="",readwrite="r"):
  if readwrite=="r":
    msg=" reading"
  else:
    msg=" writing"

  print "Cannot open file %s for %s." % (filename, readwrite)


def genfilename(filename="",ext="new"):
  if filename=="":
    return ""
  if ext.lower()!="new" and ext.lower()!="bak":
    ext="bak"

Pages

Subscribe to RSS - python