ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

Topic: 
 

หมวด global
ทำให้แชร์ข้ามวงได้

  hosts allow = 192.168.0.0/16

ทำเป็นปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ผ่าน cups

  load printers = yes
  printing = cups
  printcap name = cups
  printer admin = @smbgroup

หมวด share
เร่งความเร็ว (ใช้กับแชร์ที่อ่านได้อย่างเดียว)

  fake oplocks = yes

ต้องการอ่านจาก system backup ซึ่งปกติไม่ได้เมานต์ไว้
ดังนั้นก่อนใช้งานก็ต้องสั่งให้เมานต์ก่อน

[sysbak]
  comment = System Backup Dir
  path = /sysbak
  valid users = @smbgroup
  root preexec = mount /sysbak

เครื่องพิมพ์เทียมเก็บไฟล์ pdf

[printtopdf]
  path = /samba/data/smbprn/pdf
  create mask = 0777
  printing = bsd
  printable= yes
  Print command = DATE=`date +%F`;LOG="/samba/data/smbprn/pdf";gs -dBATCH -
sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=/samba/data/smbprn/$DATE-%s.pdf %s > $LOG/smb-pdf.l
og;rm %s
  valid users = @smbgroup
  public = yes

เครื่องพิมพ์เทียมเก็บแฟกซ์เป็น tiff

[printtotiff]
  path = /samba/data/smbprn/tif
  create mask = 0777
  printing = bsd
  printable= yes
  Print command = DATE=`date +%F`;LOG="/samba/data/smbprn/tif";gs -dBATCH -
sDEVICE=tiffg3 -sOutputFile=/samba/data/fax/FaxOut/$DATE-%s.tif %s >
$LOG/smb-FaxOut.log;rm %s
  valid users = @smbgroup
  public = yes

เป็นเครื่องแฟกซ์ โดยทำงานประสานกับ HylaFax-Server
(ต้องติดตั้ง hylafax-server ด้วย)

[hylafax]
  path = /tmp
  create mask = 0777
  printable = yes
  printcap name = lpstat
  printing = cups
  use client driver = Yes
  print command = lp -d%p -oraw %s; rm %s
  lpq command = lpstat -o%p
  lprm command = cancel %p-%j
  queuepause command = disable %p
  queueresume command = enable %p
  printer admin = @smbgroup
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.