ปรับปรุงเครื่องคัดลอกแผ่นซีดี

 

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 • แก้ปัญหาแผ่นธรรมดาอ่านผิดพลาด ด้วยการพยายามแยกแผ่น
  • ถ้าเป็นตระกูล VCD ซึ่งเป็น multitrack ใช้ readcd+cdrecord -clone
  • แต่ถ้าเป็นพวก mp3 ธรรมดา ใช้ dd+cdrecord แบบ normal
 • เนื่องจากทดสอบด้วย debian-desktop (etch) เลยต้องเพิ่มฟังก์ชั่นการยกเลิกการเมาต์อัตโนมัติด้วย
 • ฝากทดสอบและช่วยปรับปรุงให้ด้วยครับ

# vi d.inittab-cpcd

#!/bin/bash
# THIS IS THE CD COPIER PROGRAM
# - REQUIRE PACKAGE: setcd eject cdrecord(wodim)
# - PUT THE LINE
#   D1:2345:once:/root/d.inittab-cpcd
#  IN /etc/inittab THEN REBOOT
# - PUT THESE 2 FILES IN /root
# - RUN AS ROOT

#if [ $USER != "ROOT" ]; then
#  su
#fi

DEV=/dev/hdb    # SOURCE DRIVE
TMP=/tmp/x.bin   # TEMP IMAGE FILE
SPEED=8       # WRITE SPEED

MNT="/mnt/tmp"   # TEMP MOUNT DIR

beep() {
  echo -e "\a"
}
beeperror() {
  for i in `seq 1 6`; do beep; sleep .15; done
}
check_disk_type() {
  # RETURN 1=CLONE 2=NORMAL
  while mount | grep "$DEV "; do umount $DEV >> /dev/null; sleep 1; done
  if setcd -i $DEV | grep 'Disc found in drive: audio disc' >> /dev/null; then return 1; fi
  if ! [ -d $MNT ]; then mkdir $MNT; fi
  if mount | grep "$MNT "; then umount $MNT >> /dev/null; fi
  mount $DEV $MNT
  VAR=`ls $MNT | tr '[A-Z]' '[a-z]'`
  VAR=`echo $VAR | grep vcd | grep mpeg | grep segment | grep ext`
  while mount | grep "$DEV "; do umount $DEV >> /dev/null; sleep 1; done
  if [ "$VAR" == "" ]; then return 2; fi
  return 1
}
wait_read_close() {
  # MAX RETRY LOOP = 100
  for (( i=0; i<=100; i++ ))
  do
    umount $DEV
    if setcd -i $DEV | grep open >> /dev/null; then
      # SLEEP 3 SECONDS
      beep; sleep 3
    else
      check_disk_type
      ISCLONE=$?
      if [ $ISCLONE -eq 1 ]; then 
       readcd -clone dev=$DEV f=$TMP
      else 
       dd if=$DEV of=$TMP
      fi
      return $ISCLONE
    fi
  done
  eject -t $1 
  /sbin/shutdown -h now
  return
}

# BEGIN MAIN
rm -rf $TMP

#CHECK 1ST CDR IS ORIGINAL CD THEN DUP. TO /tmp
while ! [ -s $TMP ]
do 
  eject $DEV
  beep
  wait_read_close $DEV
done

ISCLONE=$?

# CALL MULTIPLE INSTANCE TO DESTINATION DRIVES
#d.func.cpcd DEVICE SPEED ISOFILE
#KERNEL-2.6
/root/d.func-cpcd /dev/hdb $ISCLONE $SPEED $TMP &
/root/d.func-cpcd /dev/hdc $ISCLONE $SPEED $TMP &
/root/d.func-cpcd /dev/hdd $ISCLONE $SPEED $TMP &
wait
/sbin/shutdown -h now

# vi d.func-cpcd

#!/bin/bash
# THIS IS THE CD COPIER PROGRAM
# - REQUIRE PACKAGE: setcd eject cdrecord(wodim)
# - PUT THE LINE
#   D1:2345:once:/root/d.inittab-cpcd
#  IN /etc/inittab THEN REBOOT
# - PUT THESE 2 FILES IN /root
# - RUN AS ROOT

DEV=$1
ISCLONE=$2
SPEED=$3
TMP=$4

beep() {
  echo -e "\a"
}
beepwrite() {
  beep; sleep .15; beep
}
beeperror() {
  for i in `seq 1 6`; do beep; sleep .15; done
}
wait_write_close() {
  # MAX RETRY LOOP = 100
  for (( i=0; i<=100; i++ ))
  do
    # WAIT FOR INSERT DISC
    if setcd -i $DEV | grep 'is open' >> /dev/null; then
      beepwrite; sleep 3
    # IF NO DISC INSERTED THEN BREAK
    elif setcd -i $DEV | grep 'No disc' >> /dev/null; then
      exit 1
    else
      while mount | grep "$DEV "; do umount $DEV >> /dev/null; sleep 1; done
      if [ $ISCLONE -eq 1 ]; then
        cdrecord -clone gracetime=2 -raw96r dev=$DEV speed=$SPEED driveropts=burnfree -overburn -multi -xa1 -eject $TMP
      else
        cdrecord gracetime=2 dev=$DEV speed=$SPEED driveropts=burnfree -overburn -eject $TMP
      fi

      # LAST CHECK WRITING
      if setcd -i $DEV | grep 'error' >> /dev/null; then
        beeperror; sleep 3
        exit 1
      else
        eject $DEV
        return
      fi
    fi
  done
  #END PROG
  eject -t $1
  exit 1
}
if [ ! $1 ] && [ ! $2 ] && [ ! $3 ] && [ ! $4 ] ; then
  echo "  USAGE : $0 DRIVE ISCLONE(1=CLONE,2=NORMAL) SPEED TEMP-IMG"
  echo "  EXAM1 : $0 /dev/hdb 1 4 /tmp/x.bin"
  exit 1
fi

#CHECK IMAGE FILE
if ! [ -f $TMP ] ; then
    echo " Image file $TMP does not existed"
    exit 1
fi

#COPY TO NEW BLANK CD
while [ -f $TMP ]
do
    eject $DEV
    wait_write_close
    beepwrite
done
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.