03. มอดูลมีข้ออนุญาตอะไรบ้าง (Telling Drupal who can use your module)

Topic: 
 

เขียนชื่อฟังก์ชั่นในรูป hook_perm
รูปแบบฟังก์ชั่นคือ

<?php
function newmodule_perm() {
  return array('access newmodule', 'create newmodule', 'administer newmodule');
} / function newmodule_perm
?>

ตามตัวอย่างนี้คือ

<?php
/**
* Valid permissions for this module
* @return array An array of valid permissions for the onthisdate module
*/

function onthisdate_perm() {
  return array('access onthisdate content', 'administer onthisdate');
} // function onthisdate_perm
?>

ดูเพิ่มที่

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.