08. เพิ่มส่วนแสดงเนื้อหาในหน้าหลัก (Generate a page content)

Topic: 
 

โค๊ดหลักมีแต่การแสดงเนื้อในบล๊อกซึ่งมีเนื้อที่จำกัด คราวนี้เรามาเพิ่มให้แสดงเนื้อในหน้าหลักได้ โดยเราสามารถแสดงได้ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อ

ทำผ่านฟังก์ชั่น onthisdate_all()

<?php
function onthisdate_all() {
 // content variable that will be returned for display
 $page_content = '';

 // Get today's date
 $today = getdate();

 // calculate midnight one week ago
 $start_time = mktime(0, 0, 0, $today['mon'], ($today['mday'] - 7), $today['year']);

 // we want items that occur only on the day in question,
 // so calculate 1 day
 $end_time = $start_time + 86400;
 // 60 * 60 * 24 = 86400 seconds in a day

 $query = "SELECT nid, title, created FROM " .
      "{node} WHERE created >= '%d' " .
      " AND created <= '%d'";

 // get the links (no range limit here)
 $queryResult = db_query($query, $start_time, $end_time);
 while ($links = db_fetch_object($queryResult)) {
  $page_content .= l($links->title, 'node/'.$links->nid).'<br />';
 }

 // check to see if there was any content before
 // setting up the block
 if ($page_content == '') {
  // no content from a week ago, let the user know
  $page_content = "No events occurred on this site on this date in history.";
 }
 return $page_content;
}
?>
 • ฟังก์ชั่น onthisdate_all ไม่ใช่ฮุก ถ้ามอดูลอื่นจะเรียกใช้ ต้องเรียกผ่านฟังก์ชั่นระบบ module_invoke()
 • แต่ถ้าเราจะให้ฟังก์ชั่นของเราดูได้เฉพาะภายใน ต้องนำหน้าชื่อฟังก์ชั่นด้วยขีดเส้นใต้ _
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.