09. บอกให้ Drupal รู้ถึงการทำงานใหม่ (Letting Drupal know about the new function)

Topic: 
 

ถ้าฟังก์ชั่นไหนของเราไม่ใช่ฮุก เราต้องบอกให้ Drupal รับรู้ถึงฟังก์ชั่นเราเสมอ
ทำได้ผ่านฮุก onthisdate_menu() โดยกลับไปแก้ไขงานจากคราวก่อน

<?php
function onthisdate_menu() {

 $items = array();

 //this was created earlier in tutorial 7.
 $items['admin/settings/onthisdate'] = array(
  'title' => 'On this date module settings',
  'description' => 'Description of your On this date settings control',
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('onthisdate_admin'),
  'access arguments' => array('access administration pages'),
  'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
  );

 //this is added for this current tutorial.
 $items['onthisdate'] = array(
  'title' => 'On this date',
  'page callback' => 'onthisdate_all',
  'access arguments' => array('access onthisdate content'),
  'type' => MENU_CALLBACK
 );

 return $items;
}
?>
 • เมื่อเรียกผ่าน URL ว่า onthisdate ฟังก์ชั่น onthisdate_all() จะทำงาน
 • ชนิด (type) ของเมนู คือ
  • MENU_NORMAL_ITEM เป็นเมนูปกติที่ผู้ใช้มองเห็น
  • MENU_CALLBACK ไม่แสดงในเมนูจริง ๆ แต่จะถูกเรียกใช้ผ่านทาง URL เท่านั้น

  ดูเพิ่ม

   

  Syndicate

  Subscribe to Syndicate

  Who's online

  There are currently 0 users online.