11. จับมารวมกัน

Topic: 
 

ได้ดังนี้
$ cd /var/www/drupal
$ mkdir -p sites/all/module/onthisdate

ไฟล์ info
$ vi onthisdate.info

; $Id$
name = On this date
description = A block module that lists links to content such as blog entries or forum discussions that were created one week ago.
core = 6.x

ไฟล์ module
$ vi onthisdate.module

<?php
/**
* Display help and module information
* @param path which path of the site we're displaying help
* @param arg array that holds the current path as would be returned from arg() function
* @return help text for the path
*/
function onthisdate_help($path, $arg) {
 $output = '';
 switch ($path) {
  case "admin/help#onthisdate":
   $output = '<p>'. t("Displays links to nodes created on this date") .'</p>';
   break;
 }
 return $output;
} // function onthisdate_help

/**
* Valid permissions for this module
* @return array An array of valid permissions for the onthisdate module
*/
function onthisdate_perm() {
 return array('access onthisdate content', 'administer onthisdate');
} // function onthisdate_perm

/**
* Generate HTML for the onthisdate block
* @param op the operation from the URL
* @param delta offset
* @returns block HTML
*/
function onthisdate_block($op='list', $delta=0) {
 // listing of blocks, such as on the admin/block page
 if ($op == "list") {
  $block[0]["info"] = t('On This Date');
  return $block;
 } else if ($op == 'view') {

  // our block content
  // Get today's date
  $today = getdate();

  // calculate midnight one week ago
  $start_time = mktime(0, 0, 0,
             $today['mon'], ($today['mday'] - 7), $today['year']);

  // we want items that occur only on the day in question, so 
  // calculate 1 day
  $end_time = $start_time + 86400; 
  // 60 * 60 * 24 = 86400 seconds in a day
 }

 //We'll use db_query() to get the records (i.e. the database rows) with our SQL query
 $limitnum = variable_get("onthisdate_maxdisp", 3);

 $query = "SELECT nid, title, created FROM " .
      "{node} WHERE created >= %d " .
      "AND created <= %d";

 $queryResult = db_query_range($query, $start_time, $end_time, 0, $limitnum);

 // content variable that will be returned for display  
 $block_content = '<ul>';
 while ($links = db_fetch_object($queryResult)) {
  $block_content .= '<li>'.l($links->title, 'node/'. $links->nid) .'</li>';
 }

 // check to see if there was any content before setting up
 // the block
 if ($block_content == '<ul>') {
  /* No content from a week ago. If we return nothing, the block
   * doesn't show, which is what we want. */
  return;
 }

 $block_content .= '</ul>';

 // add a more link to our page that displays all the links
 $block_content .=
  "<div class=\"more-link\">".
  l(
   t("more"),
   "onthisdate",
   array(
    "title" => t("More events on this day.")
   )
  )."</div>";

 // set up the block 
 $block['subject'] = 'On This Date'; 
 $block['content'] = $block_content;
 return $block;
} // end onthisdate_block

function onthisdate_admin() {
 $form['onthisdate_maxdisp'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t('Maximum number of links'),
  '#default_value' => variable_get('onthisdate_maxdisp', 3),
  '#size' => 2,
  '#maxlength' => 2,
  '#description' => t("The maximum number of links to display in the block."),
  '#required' => TRUE,
 );

 return system_settings_form($form);
}

function onthisdate_menu() {
 $items = array();

 //this was created earlier in tutorial 7.
 $items['admin/settings/onthisdate'] = array(
  'title' => 'On this date module settings',
  'description' => 'Description of your On this date settings control',
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('onthisdate_admin'),
  'access arguments' => array('access administration pages'),
  'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
  );

 //this is added in tutorial 9.
 $items['onthisdate'] = array(
  'title' => 'On this date',
  'page callback' => 'onthisdate_all',
  'access arguments' => array('access onthisdate content'),
  'type' => MENU_CALLBACK,
 );

 return $items;
}

function onthisdate_admin_validate($form, &$form_state) {
 $maxdisp = $form_state['values']['onthisdate_maxdisp'];
 if (!is_numeric($maxdisp)) {
  form_set_error('onthisdate_maxdisp', t('You must select a number for the maximum number of links.'));
 }
 else if ($maxdisp <= 0) {
  form_set_error('onthisdate_maxdisp', t('Maximum number of links must be positive.'));
 }
}

function onthisdate_all() {
 // content variable that will be returned for display
 $page_content = '';

 // Get today's date
 $today = getdate();

 // calculate midnight one week ago
 $start_time = mktime(0, 0, 0, $today['mon'], ($today['mday'] - 7), $today['year']);

 // we want items that occur only on the day in question,
 // so calculate 1 day
 $end_time = $start_time + 86400;
 // 60 * 60 * 24 = 86400 seconds in a day

 $query = "SELECT nid, title, created FROM " .
      "{node} WHERE created >= '%d' " .
      " AND created <= '%d'";

 // get the links (no range limit here)
 $queryResult = db_query($query, $start_time, $end_time);
 while ($links = db_fetch_object($queryResult)) {
  $page_content .= l($links->title, 'node/'.$links->nid).'<br />';
 }

 // check to see if there was any content before
 // setting up the block
 if ($page_content == '') {
  // no content from a week ago, let the user know
  $page_content = "No events occurred on this site on this date in history.";
 }
 return $page_content;
}
?>

ติดตั้ง
ติดอยู่แล้ว

เปิดใช้

 • URL admin/build/module กาถูกหน้า onthisdate
 • URL admin/user/permissions เลือกกาถูกข้ออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ onthisdate

ตั้งค่า

 • URL admin/settings/onthisdate ตั้งจำนวนหัวข้อ
 • ทำเป็นบล๊อกผ่าน URL admin/build/block เลือกกาถูก On this date

ทดสอบ
ดูที่บล๊อก On this date ตามต้องการ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.