samba: symlinks

Topic: 
 

samba รุ่นตั้งแต่ 3.5 เป็นต้นมา ไม่อนุญาตให้ใช้ symlinks ในการโยงไดเรคทอรี่ไปที่อื่น
สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ

 • แก้ smb.conf ดังนี้
  ...
  [global]
    unix extensions = no
  
  ...
  [share2]
    ...
    wide links = yes
    follow symlinks = yes  #default
  ...

  วิธีนี้มีข้อเสียคือ permission ของผู้ใช้และกลุ่ม จะเพี้ยน อาจมีปัญหาในการเขียนไฟล์

 • ใช้การ mount แบบ bind แทนการใช้ symbolic links
  เช่นเดิมเคยโยงว่า
  # ln -sf /samba/share1/dir1 /samba/share2/dir1

  ให้เปลี่ยนเป็น

  # mkdir /samba/share2/dir1
  # mount -o bind /samba/share1/dir1 /samba/share2/dir1

  เป็นต้น

  เราสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการนำไปใส่ไว้ใน smb.conf ดังนี้

  ...
  [share2]
    ...
    root preexec = sh -c "mount -o bind /samba/share1/dir1 /samba/share2/dir1"
  ...
  

จบแล้ว