fix

Topic: 
 

โทรศัพท์มือถือของน้อง คือ HTC Legend มีปัญหาหน้าจอทัชได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าเปลี่ยนกับ HTC งบประมาณ 5 พันกว่าบ่าท ไม่คุ้มค่าโทรศัพท์แล้ว

ค้นเว็บดูวิธีแก้ มี 2 วิธี คือ

  • เปลี่ยนกระจก Digitizer งบ 35 เหรียญ
  • เอาที่เป่าผมเป่าหน้าจอ

วิธีแรกต้องรอนานเกินไป วิธีที่สองลองแล้ว ได้ผลเพียงชั่วครู่ เนื่องจากไม่กล้าให้ความร้อนนาน กลัวว่าจอจะเสีย
จึงทดลองถอดโทรศัพท์ออกมา แล้วให้ความร้อนเฉพาะตัวกระจก Digitizer วิธีการสรุปดังนี้

  • ถอดโทรศัพท์จนเหลือแต่กระจกหน้า คือ Digitizer ดูวิธีการจาก
Topic: 
 

บันทึกการซ่อม และการแก้ไขแพกเกจเสียหาย

Subscribe to RSS - fix
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.