05. สร้างเนื้อให้บล๊อก (Generate the block content)

Topic: 
 

มอดูลนี้ เราจะสร้างรายการของเนื้อหา (nodes) ของวันนี้ในสัปดาห์ก่อน เวลาเราจะดึงรายการมา เราดูจากเวลาที่เนื้อหาถูกสร้าง โดยเราทำในรูปวินาที (ดู php เรื่องเวลา)

<?php
/**
* Generate HTML for the onthisdate block
* @param op the operation from the URL
* @param delta offset
* @returns block HTML
*/
function onthisdate_block($op='list', $delta=0) {

 // listing of blocks, such as on the admin/block page
 if ($op == "list") {
  $block[0]["info"] = t('On This Date');
  return $block;
 } else if ($op == 'view') {

  // our block content
  // Get today's date
  $today = getdate();

  // calculate midnight one week ago
  $start_time = mktime(0, 0, 0,
             $today['mon'], ($today['mday'] - 7), $today['year']);

  // we want items that occur only on the day in question, so 
  // calculate 1 day
  $end_time = $start_time + 86400; 
  // 60 * 60 * 24 = 86400 seconds in a day
 }

 //We'll use db_query() to get the records (i.e. the database rows) with our SQL query
 $result = db_query("SELECT nid, title, created FROM {node} WHERE created >= '%s' AND created <= '%s'", $start_time, $end_time);

 // content variable that will be returned for display  
 $block_content = ''; 
 while ($links = db_fetch_object($result)) {
  $block_content .= l($links->title, 'node/'. $links->nid) .'<br />';
 }

 // check to see if there was any content before setting up
 // the block 
 if ($block_content == '') {  
  /* No content from a week ago. If we return nothing, the block 
   * doesn't show, which is what we want. */
  return;
 }

 // set up the block 
 $block['subject'] = 'On This Date'; 
 $block['content'] = $block_content;
 return $block;
}
?>
 • สร้าง query ใช้ฟังก์ชั่น db_query() โดยให้ชื่อตารางในฐานข้อมูลอยู่ในรูป {node} ดูรายละเอียดจาก Table Prefix (and sharing tables across instances)
 • เวลาดึงจริง ใช้ฟังก์ชั่น db_fetch_object()
 • พอดึงมาปุ๊ป ก็สร้างรายการเป็นลิงก์ ด้วยฟังก์ชั่น l() ให้อยู่ในรูปของ <li><a href="node/nid">title</li>
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.